Facebook

Najdi si svoj e-shop

 

Obchodné podmienky

Vaše objednávky posudzujeme ako záväzné.

Podaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmto nákupným poriadkom a zároveň s dodacími, platobnými a reklamačnými podmienkami nakupovaných výrobkov.

Vašu objednávku Vám potvrdíme formou e-mailovej správy, ktorá Vám bude doručená na Vašu adresu.

Dodacie podmienky:

Zvyčajne tovar ktorý je objednaný, je doručený 9 - 14 dní po obdržaní a spracovaní objednávky. V prípade, že by sa tovar z rôznych príčin nemohol dodať v danom termíne, budete od nás informovaný o náhradnom termíne dodania formou e-mailu.

Spôsob platby a dodania:

Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, alebo je možné platiť faktúru prevodom peňažných prostriedkov na bankové spojenie uvedené v kolónke kontakt a následne tovar môže byť odoslaný na Vami uvedenú adresu.

K objednávke sa účtuje poštovné 5,50 €. Balné a ďalšie poplatky neúčtujeme. V prípade väčšej objednávky budú prepravné podmienky a ich platba dohodnuté individuálne (zásielka kuriérom).

Pri objednávke nad 70,- € neplatíte poštovné.

O stave Vašej objednávky sa môžete informovať prostredníctvom emailu: . Radi odpovieme na Vaše otázky.

Poštovné pre Českú republiku je 12,- €. Zvyčajne tovar ktorý je objednaný, je doručený 9 - 14 dní po obdržaní objednávky okrem víkendov, kedy poštové služby nefungujú. Maximálna doba doručenia je 21 dní. V prípade problémov s Vašou objednávkou Vás budeme okamžite informovať. Pre Českú republiku je expedícia trošku dlhšia.

Výmena alebo záruka vrátenia peňazí:

Aby sme našich zákazníkov zbavili akýchkoľvek pochybností a rizík, ktoré sa stávajú prirodzenými faktormi pri nakupovaní cez internet, aj v našich obchodných podmienkach existuje záruka vrátenia peňazí, a to v súlade s občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji:

 1. V súlade so zákonom 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, ak kupujúci zistí bezprostredne po obdržaní tovaru, že mu z akéhokoľvek dôvodu tovar nevyhovuje, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Podmienky výmeny alebo vrátenia peňazí:
  • Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
  • Tovar musí byť vrátený predávajúcemu úplne neporušený, nepoužívaný, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja.
  • Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia faktúry a list vysvetľujúci situáciu a spôsob náhrady (náhradný tovar alebo peniaze).
  • Tovar musí byť zasielaný bežnou balíkovou poštou - nie na DOBIERKU - tú neprevezmeme.
 3. Peniaze za tovar (alebo náhradný tovar, ak sa pre neho spotrebiteľ rozhodne) budú spotrebiteľovi odoslané najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátane nákladov ktoré spotrebiteľ vynaložil s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Reklamačný poriadok:

Vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len "Reklamácie").

"Predávajúci" je obchodná spoločnosť Tomy s. r. o. Vodárenská 106, 921 01 Piešťany, IČO: 46028242, Obchodný register Okresného súdu Trnava I., vložka číslo: 26895/T, oddiel: Sro.

"Spotrebiteľ" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, má spotrebiteľ právo chybu reklamovať.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel rovnako užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Zánik práva na uplatnenie reklamácie

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • nepredložením dokladu o kúpe,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Spotrebiteľom,
 • neodborným zaobchádzaním, alebo zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie,
 • neodborným zásahom alebo zásahom neoprávnenej osoby do tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach pre ktoré nebol určený.

Vybavenie reklamácie

Spotrebiteľ pri uplatnení Reklamácie, vyplní reklamačný list, ktorého formu a podobu určí Predávajúci, a spolu s reklamovaným tovarom ho doručí Predávajúcemu.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

V prípade ak Spotrebiteľ uplatňuje svoje práva u Predávajúceho a reklamovaný tovar je do prevádzky Predávajúceho zasielaný prostredníctvom doručovateľských služieb (kuriérske spoločnosti, pošta, atď.), je Spotrebiteľ povinný tovar vhodne zabaliť.

Rozhodujúcim dátumom pre začatie plynutia lehoty reklamácie je dátum prevzatia.

Reklamácie Predávajúcim od doručovateľskej služby

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. O vybavení reklamácie je Spotrebiteľ bezodkladne informovaný formou e-mailu alebo SMS.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, výzvou na prevzatie plnenia, odoslaním na adresu Spotrebiteľa, alebo odôvodneným zamietnutie reklamácie.

Dĺžka trvania záručnej doby

Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pre konkrétny tovar stanovená iná záručná doba a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

V prípade výmeny tovaru začína bežať nová 24 mesačná záručná doba na vymenený tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené oprávnene sú bezplatné.